Tôi thấy một năm trước đã biết về du an Sunshine Diamond River SaleReal

Tôi thấy một năm trước đã biết về du an Sunshine Diamond River SaleReal

tiÇn nghi dñ án Sunshine Diamond River t¡o k¿t c¥u như nhiên nào?

Đưãc đ§u tư và thñc hiÇn bßi chç đ§u tư Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River không chÉ chéa đñng cho mình mÙt vË th¿ đ¯c đËa mà đó còn là c£ 1 hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t đÓ sÙ, đem nhiÁu trË giá NÕi trÙi mà Các dñ án cùng phân khúc đëng hÁ đơn gi£n đưãc trân trÍng.

c¥u trúc https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ tiÇn nghi dñ án Sunshine Diamond River đưãc áp dång như th¿ nào? có Các cơ sß v­t ch¥t nào đang đưãc quan tâm áp dång t¡i dñ án? Các tiÇn nghi dñ án có đáp éng đ§y đç Các nhu c§u an cư cho cư dân? đ¥y chánh là Nhïng v¥n đÁ mà Các Quý khách đang có sñ chú trÍng GiÛi thiÇu lÛn vÁ dñ án.

VÛi bài vi¿t này, Nhïng chuyên gia SaleReal Team s½ chia s» cå kh£ năng vÁ Các thông tin të dñ án Sunshine Diamond River qu­n 7 đ¿n Quý khách, hi vÍng Nhïng thông tin mà chúng tôi mang l¡i t¡o thà Làm Quý khách hàng dÅ dàng trong viÇc tìm ki¿m mÙt nơi an cư hãp hơn thË trưÝng khu vñc Nam Sài Gòn.

c¥u trúc tiÇn ích ß dñ án Sunshine Diamond River

VÛi quy mô quy ho¡ch rÙng l¡i 11.2ha, dñ án Sunshine Diamond River qu­n 7 đưãc chç đ§u tư l¯p m­t đÙ phát triÃn r¥t th¥p ĐÑi vÛi t§m 23%, ph§n còn đ¿n đưãc t­p trung cho v¥n đÁ khai thác và phát triÃn m¡ng lưÛi Các hình théc tiÇn nghi, phåc vå cho Các nhu c§u sÑng cça cÙng đÓng dân cư tương lai.

NÕi b­t trong chu×i tiÇn ích dñ án Sunshine Diamond River qu­n 7 có thà kà tÛi TrưÛc tiên đ¥y chính là khu vñc qu£ng trưÝng nưÛc và ánh ki¿n, là nơi HÙi tå đ§y đç Nhïng nhân tÑ ánh ki¿n ĐÑi vÛi Nhïng ánh đèn led lung linh huyÁn £o, soi ki¿n vô Nhïng làn nưÛc t¡i đài phun đang “bay nh£y’ cùng vÛi Nhïng điÇu nh¡c tr§m bÕng. H¡ng måc cơ sß v­t ch¥t đưãc chç đ§u tư l¥y ý tưßng të qu£ng trưÝng thành phÑ Las Vegas nhÙn lÑi hoa mù và s§m u¥t.

Ti¿p đ¿n đ¥y chính là khuôn viên bà bơi thác nưÛc 2 t§ng đưãc đ§u tư thñc hiÇn trên tÕng diÇn tích rÙng 4.000 mét vuông, ĐÑi vÛi đÙ cao bÑ trí 3 mét, Nhïng làn nưÛc trong xanh mát lành róc rách ch£y nh¹ nhàng th­t êm tai.

thi¿t k¿ hÓ bơi ß dñ án Sunshine Diamond River VÛi quy mô đÓ sÙ này, không hÁ dÅ dàng mà Các nhïng dñ án cùng phân khúc có “đç đ¥t” đà áp dång. đ¥y chính là lý do mà chúng tôi th¥y h³n đây chính là mÙt trong Các không gian thư giãn ¥n tưãng mà Quý khách có kh£ năng chÍn lña đà gi£i to£ Nhïng căng th³ng mÇt mÏi dưÛi Các giÝ khi¿n v¥n đÁ căng th³ng mÇt mÏi.

khu vñc biÃn bà nhân t¡o, đưãc l¥y chç đÁ të Ñc đ£o đ¹p b­c nh¥t khu Đông Nam Á, h¡ng måc c¥u trúc này chi¿m l¡i 1.000 mét vuông VÛi Các đưÝng nét uÑn lưãn điÃm nh¥n. HiÇn hïu là Nhïng gãn sóng nh¥p nhô đua nhau ch¡y vào bÝ, chính giïa là Các Ñc đ£o nhÏ xanh x¯n, phía trên tÛi t¡o Các không gian cây xanh tươi mát.

Đây là tiÇn ích hãp ĐÑi vÛi cÙng đÓng ngưÝi dân nhí và Nhïng Quý khách hàng ưa biÃn, muÑn tìm 1 điÁu kiÇn nghÉ mát mà không c§n m¥t thÝi gian đi đâu xa nh±m tìm ki¿m.

Ti¿p l¡i đ¥y chánh là c¥u trúc t¡i khu trung tâm thương m¡i ĐÑi vÛi thå l¯p đa d¡ng Các m·t hàng thương m¡i đáp éng đ§y đç Nhïng đòi hÏi mua s¯m, kèm theo đ¥y chính là Các khu vñc ©m thñc, khu quán cà phê, s£nh đón khách,...

khu vñc rèn luyÇn séc kho» ĐÑi vÛi Các khu vñc phòng t­p thà hình, yoga, khu vñc spa khi¿n đÉnh Nhïng khu vñc sân thà thao đa lñc, đưÝng ch¡y bÙ, đ¥y chánh là Các tiÇn ích Khi¿n Quý khách có thà c£i thiÇn séc kho» hàng ngày. Và còn khá nhïng tiÇn ích khác nïa hiÇn hïu t¡i đây mà Khách hàng t¡o kh£ năng lña chÍn.

giá bán căn hÙ Sunshine Diamond River qu­n 7

dưÛi Nhïng chia s» cå thà vÁ Nhïng k¿t c¥u tiÇn nghi mà chç đ§u tư Sunshine Group đã thñc hiÇn t¡i nÙi khu vñc dñ án qu­n 7 thì ti¿p tÛi ý tưßng này, Nhïng chuyên gia duankhunam s½ l§n lưãt chia s» thêm vÁ thông tin giá bán mà Sunshine Diamond River hiÇn đang đưãc công bÑ.

Cå thÃ, căn hÙ chung cư đ³ng c¥p qu­n 7 đưãc chç đ§u tư hé lÙ thông tin giá bán ß méc 50 triÇu/m2. So ĐÑi vÛi chu×i tiÇn ích mà chç đ§u tư đã l¯p đ·t ß khuôn mĩ nÙi khu vñc cùng hÇ thÑng dËch vå l¡i të Sunshine Service thì theo chúng tôi giá bán chung cư Sunshine Diamond River tÛi r¥t r».

vì l½ viÇc thñc hiÇn Nhïng dñ án đÓ sÙ đã khó khăn mà ß đây, chç đ§u tư đã có thå éng dång r¥t nhïng nÁn t§ng công nghÇ 4.0 vào phía trong sÑ Nhïng k¿t c¥u t¡i dñ án qu­n 7.

Tuy nhiên, méc giá này dñ sáng chÉ đưãc chç đ§u tư bán ß giai đo¡n mß bán TrưÛc tiên, ti¿p theo Nhïng kó thanh toán ti¿p theo, giá bán Sunshine Diamond River s½ có xu bưÛc tăng thêm nïa.

bßi đ¥y, theo SaleReal Team m¥y r±ng, Khách hàng đang t¡o thå chú trÍng tÛi dñ án thành có sñ cân nh¯c và chÍn ngay đà t¡o cơ hÙi mua nhà dñ án qu­n 7 VÛi giá th¥p nh¥t. vÁ sau, thË trưÝng khu vñc Nam đang có xu hưÛng xây dñng lÛn m¡nh, Sunshine Diamond River đãi s½ đem đ¿n điÁu kiÇn sinh lãi đ·c biÇt hïu hiÇu cho Các Khách hàng lúc t¡o quy¿t đËnh mua chç dñ án nh±m đ§u tư.